Uvjeti najma plovila

O P Ć I      U V J E T I      N A J M A    P L O V I L A
 
UVODNE ODREDBE
 
MCP KRK d.o.o., sa sjedištem u Krku, Tina Ujevića 10, MB: 92172687, OIB: 00268388673  ( u daljnjem tekstu: najmodavac ) bavi se djelatnošću iznajmljivanja plovila te pružanjem usluge smještaja na plovilu.
MCP brine i održava plovila iz svoj ponude s pažnjom dobrog domaćina, te garantira za tehničku ispravnost i dobro stanje plovila koja daje u najam.
Fizička ili pravna osoba koja uplati akontaciju ( u daljnjem tekstu: najmoprimac ) odnosno potvrdi rezervaciju za jedno ili više plovila najmodavca MCP, zasniva pravni odnos sa MCP  te potvrđuje da je suglasna s općim uvjetima najma plovila, a koji mu se ovom prilikom daju na uvid.
Opći uvjeti najma plovila sastavni su dio ugovora o najmu plovila i predstavljaju pravnu obvezu za najmoprimca i najmodavca.
Na odnose koji nisu regulirani ovim Općim uvjetima najma plovila primjenjuju se opći propisi kojima se uređuju obvezno pravni odnosi.
 
1. CIJENA NAJMA
Cijene najma plovila objavljene su u eurima i podložne su promjenama bez prethodne obavijesti, a obuhvaćaju usluge korištenja plovila i uređaja.
U cijenu najma plovila nisu uključeni troškovi boravišne pristojbe najmoprimaca, lučke i ostale takse za plovilo kao i trošak goriva.
U slučaju promjene cijene najma određenog plovila nakon izvršene prijave najmoprimca, a prije plaćanja akontacije MCP se obvezuje odmah po saznanju obavijestiti najmoprimca o tome te mu ispostaviti novi obračun za usluge najma plovila ili smještaja na plovilu.
 
2. UVJETI  PLAĆANJA
Plovila se mogu uzeti u najam putem online bookinga ili direktnom rezervacijom u sjedištu najmodavca u Luci Dunat ili Malom Lošinju.
 
Plovila koja se iznajmljuju putem online bookinga, najmoprimac može s kompletnom opremom koristiti tek nakon uplate cijene najma i to: 30% od ukupne cijene najma plovila prilikom rezervacije, a preostali iznos 4 tjedna prije početka najma.
Plovila koja se iznajmljuju direktnom rezervacijom najmoprimca kod najmodavca u Luci Dunat, najmoprimac može koristiti s kompletnom opremom samo nakon plaćanja cijene najma plovila u cijelosti ( 100% cijene najma).
 
3. UVJETI OTKAZIVANJA NAJMA
Ukoliko kod online bookinga najmoprimac iz bilo kojih razloga odustane od najma, isti može uz prethodni dogovor s najmodavcem potražiti drugu osobu koja će preuzeti njegova prava i obveze.
Ukoliko najmoprimac ne izvrši zamjenu sa novim najmoprimcem te dolazi do otkazivanja najam plovila, rezervacija najmoprimca se može stornirati na sljedeći način:
 ­­3.1. U  slučaju da najmoprimac otkazuje u periodu od rezervacije do četiri tjedna prije najma plovila ( preuzimanja plovila ), najmodavac zadržava uplaćeni iznos rezervacije ( 50% od ukupne cijene najma);
3.2. U slučaju da najmoprimac otkazuje u periodu unutar četiri tjedna prije najma ( preuzimanja plovila), najmodavac zadržava cjelokupno uplaćeni iznos najma ( ukupnu cijena najma ).
 
U slučaju otkazivanja najma zbog lošeg vremena, najmodavac ne vrši povrat novca najmoprimcu, te tvrtka “MCP KRK d.o.o.” nije dužna davati informacije o vremenu no svakodnevno stoji na raspolaganju zbog savjetovanja najmoprimca iz kojeg razloga najmodavac upućuje najmoprimca na prethodno planiranje sigurne rute plovidbe.
 
4. PRIMOPREDAJA PLOVILA
Najmodavac se obvezuje predati najmoprimcu samo kompletno opremljena plovila, sa napunjenim spremnikom goriva i u potpuno funkcionalnom stanju, a najmoprimac se obvezuje u isto takvom stanju vratiti plovilo.
Plovila se predaju u ugovoreno vrijeme, (kod plovila sa smještajem preuzimanje je u 18,00 sati, a primopredaja u 9,00 sati, dok kod dnevnog najma plovila bez smještaja, preuzimanje je u 9,00 sati, a primopredaja do 19,00 sati) i na ugovorenom mjestu.
Ukoliko se najmoprimac ne pridržava ugovorenog termina primopredaje plovila u roku 24 sata, najmodavac ima pravo raskinuti ugovor te plovilo dati dalje u ponudu. Najmoprimac u tom slučaju nema pravo na povrat cijene najma. Ako najmodavac ne može staviti na raspolaganje plovilo na ugovorenom mjestu u roku od 24 sata po isteku roka ili staviti na raspolaganje plovilo sličnih ili boljih karakteristika, najmoprimac ima pravo odustati od ugovora o najmu plovila uz povrat onog iznosa najma kojeg nije iskoristio, a isključuje se pravo na odštetu drugih troškova (smještaja u hotelu, prijevoza putnik i sl.).
Najmoprimac se obvezuje kod preuzimanja plovila uz prisustvo predstavnika MCP-a ispitati i pažljivo provjeriti funkcionalno stanje broda i opreme prema dostavljenoj inventarnoj listi. Eventualni prikriveni nedostaci plovila ili njegove opreme, koji najmodavcu kod primopredaje plovila nisu mogli biti poznati, kao i nedostaci koji
 
eventualno nastanu nakon primopredaje, ne predstavljaju osnovu za umanjenje cijene najma najmoprimcu.
Ako daljnja vožnja plovila iz bilo kojeg  razloga nije moguća ili je prekoračenje termina povratka plovila neizbježno, najmoprimac mora kontaktirati voditelja baze MCP-a te slijediti isključivo njegove upute o daljnjem tijeku postupanja sa plovilom. Kod prekoračenja termina povratka plovila zbog lošeg vremena, najmoprimac snosi sve troškove nastale zbog prekoračenja termina najma plovila. Povratak u Marinu u večernjim satima dan prije predaje plovila je obavezan. Odstupanja od gore navedenih pravila primopredaje moguća su samo u sporazumu najmoprimca i najmodavca na licu mjesta.
 
5. KAUCIJA
Kod primopredaje plovila najmoprimac polaže kauciju najmodavcu prema važećem cjeniku, a ista se vraća bez odbitaka ukoliko se plovilo vrati najmodavcu neoštećeno, u istom funkcionalnom stanju kakvo je predano najmoprimcu i u zakazano vrijeme.
Najmoprimac je dužan položiti kauciju kod najmodavca i u slučaju kad se plovilo iznajmljuje zajedno sa skiperom. Ukoliko je skiper angažiran od strane najmodavca, odgovornost istog skipera ( njegove dužnosti i obveze ) snosi najmodavac, no ako je skiper sam najmoprimac ili je unajmljen od treće strane on sam snosi odgovornost. U slučaju grube nepažnje i/ili gubitka jednog ili više dijelova plovila, najmoprimac snosi cjelokupne troškove kojih zbog istog proizlaze.
 
 
6.OSIGURANJE
Plovilo je osigurano za štete prema trećem ( obvezno osiguranje ) i Kasko osiguranje u prijavljenoj vrijednosti plovila za rizike prema polici osiguranja. Posada plovila je osigurana.
Ako za vrijeme plovidbe dođe do havarije, a najmoprimac ne mora snositi troškove ( kod normalne istrošenosti ili kod prekoračenja sume jamstva), za popravak je potrebno odobrenje ili uputa  najmodavca odnosno voditelja baze. U slučaju većih havarija, kao i kod nesreća u kojem sudjeluju i druga plovila, najmoprimac je obvezan prijaviti slučaj kod nadležne lučke kapetanije i ispuniti cjelokupni protokol pomorske nesreće ( tijek događaja, utvrđivanje štete) za osiguravajuće društvo. Ako najmoprimac ne izvrši sve obveze, najmodavac ga može teretiti za cjelokupnu nastalu štetu.
Oštećenja motora na plovilu koja su prouzročena zbog nedostatka ulja u motoru snosi najmoprimac.
Osobni predmeti najmoprimca na plovilu nisu osigurani i preporučuje se da ih sam najmoprimac osigura.
Preporuka tvrtke “MCP” je da prilikom rezervacije plovila osigurate Vaše putovanje i kauciju.
 
7. OBVEZE NAJMOPRIMCA
Najmoprimac je obvezan posjedovati dozvolu za upravljanje plovilom koje uzima u najam.
Najmoprimac se obvezuje ploviti u hrvatskim teritorijalnim vodama.
Najmoprimac se obvezuje da plovilo neće dati u podnajam ili ga prepustiti trećoj osobi.
Najmoprimac se obvezuje da na plovilu neće boraviti osobe koje nisu navedene u popisu posade ( crew list ), da neće ploviti noću kod nesigurnog vremena, te da će poštivati javne propise i odredbi zakona. Za sve posljedice nastale uslijed ovakvog ponašanja odgovornost snosi sam najmoprimac.
Najmoprimac odnosno voditelj jahte izričito izjavljuje da raspolaže svim pomorskim vještinama i da posjeduje potrebnu dozvolu nužnu za upravljane jahtom na otvorenom moru, a koju mora predočiti najmodavcu.
U slučaju kvara plovila ili opreme na plovilu, najmoprimac je dužan odmah obavijestiti najmodavca na jedan od brojeva telefona priloženih u dokumentima plovila. Najmodavac se obvezuje ukloniti nastali kvar po primitku obavijesti od najmoprimca u roku 24 sata. Ukoliko najmodavac otkloni kvar u roku od 24 sata tada najmoprimac nema pravo na nikakvu naknadu. Brojevi telefona na koje se može dostaviti obavijest najmodavcu nalaze se u dokumentaciji plovila.
Najmoprimac se obvezuje obavijestiti nadležne organe i najmodavca u slučaju nestanka plovila ili brodske opreme, u slučaju nemogućnosti upravljanja plovilom, te u slučaju oduzimanja, pljenidbe ili mjera zabrane plovidbe od strane državnih organa ili trećih osoba.
Oštećenja motora plovila prouzročenih zbog nedostatka ulja u motoru snosi najmoprimac. Najmoprimac je obvezan redovito i svakodnevno kontrolirati stanje ulja u motoru plovila.
 
U slučaju nepridržavanja unaprijed navedenih obveza najmoprimac snosi punu odgovornost za sve posljedice i jamči za njih.
Dovođenje kućnih ljubimaca ( pasa, mačaka, ptica i slično ) na plovilo nije dozvoljeno. Iznimke su moguće samo uz prethodni dogovor najmodavca i najmoprimca.
 
8. PRITUŽBE
Najmodavac će uzeti u obzir samo one pritužbe podnesene u pisanom obliku prilikom povrata plovila i potpisane od strane najmodavca i najmoprimca.
 
9. NADLEŽNOST SUDA
Sve eventualne sporove stranke će nastojati riješiti sporazumno i mirnim putem, a u ostalim slučajevima ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Krku.